Nadzorni odbor

SESTALI SMO SE NA TRETJI SEJI NADZORNEGA ODBORA

V petek 24.02.2023, smo se v prostorih našega društva sestali člani nadzornega odbora na 3. redni seji, v sestavi Janez Hudej predsednik, Igor Jeranko in Srečko Vodeb člana. Nadzorni odbor (NO) je najvišji organ Zbora članov, ki je bil izvoljen na volilnem zboru leta 2020. Letos je pokojnega Franca Ivenčnika nadomeščal Igor Jeranko, ki je bil izvoljen kot nadomestni član NO. Predsednik NO je bil aktiven že med letom, ker je sproti spremljal tekoče poslovanje društva tako finančno kot duti vsebinsko.

Redno je bil vabljen na seje upravnega odbora, kjer se seznanjal s tekočim delom, in sproti svetoval in opozarjal na morebitne nepravilnosti zato je delo potekalo tekoče in brez zapletov. Uvodoma je predsednik NO predstavil dnevni red seje in ugotovil, da so prisotni vsi člani NO. Obrazložil finančno in vsebinsko poslovno poročilo, ki ga je pripravilo računovodstvo in predsednik društva. V nadaljevanju sta člana NO pregledala dokumentacijo, ki jo je iz leta v leto več in prosila za razlago posameznih odhodkov in prihodkov. Nadzorni odbor se je seznanil z zapisnikom inventurne komisije z dne 13.02.2023. NO je pregledal tudi seznam osnovnih sredstev, ki jih je popisna komisija označila za odpis.

Nadzorni odbor je ocenil, da je inventura za poslovno leto 2022 opravljena v skladu s 26. členom Zakona o društvih in SRS 33 ter izkazuje resnično stanje osnovnih sredstev, obveznosti do dobaviteljev, terjatev do kupcev ter stanja na TRR in blagajni na dan 31.12.2022. NO pri pregledu poslovanja Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske za leto 2022 ni ugotovil nobenih nepravilnosti v njegovem poslovanju. NO ugotavlja, da je bilo poslovanje Društva paraplegikov v letu 2022 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi SRS-33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Ugotavlja tudi, da je delovanje društva v skladu s Statum društva in Zakonom o društvih (ZoD). Nadzorni je tudi ugotovil, da se na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, lahko sestavi letno poročilo in potrjuje izid poslovanja za poslovno leto 2022 in sicer presežek prihodkov nad odhodki višini 3.699,16 €, ki ga izkazuje poslovni izid društva. Nadzorni odbor v letu 2022 ni obravnaval nobenega disciplinskega primera.

Janez Hudej