OSEBNA ASISTENCA

Osebna asistenca je oblika pomoči, katere namen je omogočiti posameznikom z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi senzoričnimi okvarami, da bi enakovredno ter enako učinkovito sodelovali na vseh področjih življenja. Ko govorimo o osebni asistenci govorimo pravzaprav o naboru mnogih storitev, ki ljudem, ki v svojem vsakdanu potrebujejo pomoč druge osebe, omogočajo čimbolj samostojno, neodvisno, kakovostno življenje ter enakopravno vključenost v družbo.

OSEBNA ASISTENCA

V letu 2021 je v Društvu paraplegikov jugozahodne štajerske poleg vseh športnih in kulturnih programov ter interesnih dejavnosti, zaživela tudi storitev oseben asistence.

Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, je našemu društvu sicer že 18.02.2020 podelilo status izvajalca osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci (ZOA), sama storitev pa je pri nas zaživela v letu 2021.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Storitve oseben asistence se izvajajo za osebe, ki imajo z odločbo svojega krajevno pristojnega Centra za socialno delo priznano pravico do osebne asistence.

Po ZOA so do osebne asistence upravičene osebe

  • ki zaradi svoje invalidnosti potrebuje, pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, ki so vezane na samostojno življenje, vključevanje v okolje izobraževanje in zaposlitev, pomoč druge osebe,
  • ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ali tujci, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji
  • stare med 18 in 65 let
  • ki želijo živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu izven celodnevne institucionalne oskrbe
  • ki potrebujejo najmanj 30 ur pomoči tedensko

Kdo je lahko osebni asistent?

Prav tako kot za upravičence, so tudi za osebne asistente postavljena določena pravila in določbe, kdo lahko takšno delo sploh opravlja.

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja delo asistenta pri izvajalcu osebne asistence in je pri njemu redno zaposlena. Osebni asistent je lahko le polnoletna oseba, ki je poslovno sposobna in ni bila nikoli pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti in diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

Kako do osebne asistence?

Vsak, ki si želi koristiti storitve osebne asistence mora podati vlogo na krajevno pristojni Center za socialno delo. Nato vlagatelja na domu obišče komisija, ki na podlagi standardiziranih obrazcev odloči, ali je oseba upravičena do oseben asistence ter v kolikšnem obsegu. Nato Center za socialno delo izda odločbo, s katero se zglasite na Društvu kjer omogočimo začetek izvajanja osebne asistence ter uporabnike in asistente vodimo skozi celoten postopek.

Program osebne asistence se financira iz javnih sredstev ter s polovico dodatka za pomoč in postrežbo, v kolikor ga uporabnik prejema.


Zakon o osebni asistenci (ZOA)
Pravilnik o osebni asistenci 1.3.2022
Vloga_osebna_asistenca


Asistencea DP Celje: DELOVNI ČAS:  od PONEDELJKA do PETKA med 7.00 in 15.00 uro.
Asistenca DP Celje tel. št.: 041 717 372
Asistenca DP Celje: dce.asistenca@guest.arnes.si
Strokovna vodja osebne asistence: Ina Mastnak