Nadzorni odbor

REDNI IN VOLILNI 46. ZBOR ČLANOV

Tokrat je redni in volilni zbor članov bil 23.03.2024 v Šentjurju v gostilni Bohorč.  Zbralo se je 36 članov društva, vseh prisotnih pa je bilo 70. Uvodoma je predsednik društva Matej Lednik pozdravil prisotne članice in člane, predstavnika naše krovne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije predsednika Daneta Kastelica in strokovno delavko Brigito Erjavec Škrbino, predstavnico tovarne Tik, Nino Podpečan in Miča Ostojića, ki sta predstavila novo linijo katetrov za enkratno uporabo ostale prisotne, nastopajoče iz glasbene šole Šentjur ter Aljo in Daneja, ki so pripravili bogat kulturni program.

Vodenje zbora članov je bila zaupana Janezu Hudeju, za štetje glasov in evidenco prisotnih sta poskrbela Boris Hebar in Simon Gračnar, za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena Hebar Boris in Povše Aleš, za pisanje zapisnika pa Ina Mastnak. Zbora članov se je udeležilo 37 članov, kar je bilo dovolj, da se je zbor lahko pričel pol ure kasneje od uradnega pričetka. Najprej so prisotnim bila predstavljena poročila. Poročilo o realizaciji programov in porabi finančnih sredstev je predstavil predsednik društva Matej Lednik.

Matej se je zahvali vsem sedanjim članom upravnega odbora, in poudaril, da je na društvu dosti dela in da si včasih ne znamo predstavljati koliko časa in skrbi zahteva delo na Društvu, tako delo predsednika kot vseh ostalih aktivnih članov in spodbudi, še ostale člane, da se na društvu čim več vključijo in pomagajo pri razvijanju in vodenju programov. Knjigovodsko poročilo je podala Mateja Čemernik, ki je zbor informirala tudi o nerevidiranem poslovnem izidu, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini slabih 3.000,00 eur.

Ina Mastnak je poročala o izvajanju osebne asistence in pove, da smo imeli v letu 2023 vseh uporabnikov OA 22, pri katerih je delo opravljalo 48 zaposlenih osebnih asistentov, poleg pa so še tudi osebni asistenti, ki svoje delo opravljajo kot samostojni podjetniki. Izvajanje programa je pohvalil Center za socialno delo in  ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Poročilo nadzornega odbora ter poročilo inventurne komisije pa je predstavil Janez Hudej, ki je tudi opozoril, da danes Zbor članov sprejema nerevidirano letno poročilo, ker bodo poslovanje društva za leto 2023 pregledali še revizorji. Po razpravi je zbor poročila soglasno sprejel.

Pred nadaljevanjem sta informacije o delu in delovanju naše krovne organizacije, Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS) predstavila predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka Brigita Erjavec Škrbina. Predstavila sta strukturo članstva ZPS, podala informacije o izvajanju programov Zveze na državni ravni, finančnem poslovanju Zveze, o poslovanju Doma paraplegikov v Pacugu, o izvajanju nekaterih sistemskih zakonov in informacijo o novem soglasju za  obdelavo osebnih podatkov za zvezo in lokalna društva.      

Po sprejemu programa dela in finančnega načrta za leto 2024-2025 in sprejemu višine članarine za leto 2025, ki ostaja nespremenjena, v višini 10 eur, je sledil osrednji dogodek tokratnega Zbora, volitve v nove organe društva. Najprej je zbor članov razrešil dosedanje organe, ker jim je potekel mandat, ki so ga prejeli na zboru članov leta 2020.  Komisija za štetje glasov je poročala o prispelih kandidaturah za organe društva. Prispela je po ena kandidatura za predsednika in podpredsednika društva, ena za predsednika nadzornega odbora in devet kandidatur za upravni odbor društva.

Za predsednika društva je kandidiral Matej Lednik, za podpredsednika društva je kandidiral Nenad Stojaković, za predsednika nadzornega odbora pa Janez Hudej. Za predsednika in podpredsednika se je javil le po en kandidat, zato je zbor opravil tako volitve predsednika kot tudi podpredsednika javno in sta bila soglasno izvoljena z vsemi glasovi prisotnih članov.  Glede na to, da je Jerneja Štarkel edina ženska, ki je kandidirala za članico upravnega odbora je predsednik zbora predlagal, da jo je zbor članov posebej izvolil.

Upravni odbor društva po statutu šteje 9 članov. Predsednik, podpredsednik in sedem ostalih članov, ker je Zbor Jernejo izglasoval posebej, je moral zbor članov  izmed 8 kandidatov izvoliti še šest članov UO. V dolgoletni zgodovini društva običaj, da je novo izvoljeni predsednik sam izbral svoje sodelavce, oz. člane upravnega odbora. Zbor članov je izglasoval možnost, da je novi predsednik Matej Lednik izmed osmimi prijavljenimi kandidati sam izbral šest članov upravnega odbora, ki so bili soglasno izvoljeni.

Nazadnje je Zbor članov prav tako soglasno izvolil še novi nadzorni odbor. Novo izvoljeni organi društva za mandatno obdobje 2024-2028 so:

 • Lednik Matej – Predsednik
 • Stojakovič Nenad – Podpredsednik
 • Člani upravnega odbora:
  • Jerneja Štarkel
  • Gračnar Simon
  • Hebar Boris
  • Plavčak Luka
  • Povše Aleš
  • Razboršek David
  • Hren Vinko
 • Nadzorni odbor:
  • Hudej Janez, predsednik
  • Vodeb Srečko, član
  • Jeranko Igor, član
  • Gradišnik Andrej, nadomestni član
  • Penšek Stanislav, nadomestni član

Novi-stari predsednik Matej Lednik se je zahvalil za izvolitev in možnost, da še en mandat vodi društvo, da bo lahko s pomočjo novo izvoljenega upravnega odbora uresničil nekatere nove razvojne projekte. V aprilu 2024 bo na društvu revizija poslovanja zato je Zbor članov pooblasti upravni odbor Društva paraplegikov JZ štajerske, da v izogib ponovnemu sklicu zbora, po izdanem revizijskem poročilu, sprejme revidirano finančno poročilo za leto 2023.

Predsednik ZPS Dane Kastelic pove, da bodo volitve tudi v organe ZPS zato je pozval da se tudi teh volitev udeležijo stari člani in novi člani skupščine in, da naj društvo pošlje kandidature za organe ZPS. Novemu vodstvu Društva pa je zaželel dobro sodelovanje in poslovno delo in poudaril, da spodbuja nove ideje in novosti.

Janez Hudej