Interesne dejavnosti

REDNI ZBOR ČLANOV

društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, se je odvil v soboto 27.3.2021 ob 10:00 uri, tokrat v obliki prilagojeni pandemiji Covidne bolezni 19. Dovoljeno število članov, predsednik in podpredsednik društva Matej Lednik in Nenad Stojakovič, ter nekateri člani upravnega odbora so zbor spremljali v društvenih prostorih. Ostali člani pa so se tokrat pridružili preko ZOOM povezave. Na zboru sta preko zoom povezave sodelovala tudi predsednik ZPS Dane Kastelic in strokovna delavka Urška Rendulič.

Sam zbor je potekal po ustaljenem postopku. Naprej je vse prisotne pozdravil predsednik društva Matej Lednik. Izvoljeni so bili organi društva. Verifikacijske komisija je preverila prisotnost članov in ker le ta ni bila 50%, prisotnih je bilo 30 članov društva, se je počakalo predvideni čas in se nato nadaljevalo z delom.

Sprejet je bil dnevni red, poročilo o delu društva so vsi člani dobili na svoje domove, povzetek le tega pa je predstavil Matej Lednik. Poročilo nadzornega odbora je predstavil predsednik Janez Hudej. Po sprejetju poročil je predsednik predstavil še plan dela v letu 2021, ki so ga člani prav tako dobili na svoje domove. Zbor je sprejel še članarino za leto 2022, ki znaša 10 EUR.

Pod točko razno je delo ZPS v letu 2020 predstavil Dane Kastelic. Skupaj z Urško sta predstavila še obnovitveno rehabilitacijo za leto 2020, še posebej sta poudarila, da je potrebno člane ki se je ne udeležujejo v čim večjem številu prepričati, da se obnovitvene rehabilitacije udeležijo. Prav tako sta predstavila kako je potekalo izvajanje osebne asistence, ter na koncu odgovarjala na vprašanja članov. Člane je zanimalo predvsem kaj je zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki bo uredil pomoč in nego invalidom starejših od 65 let, ki osebne asistence ne morejo koristi, o spremembah invalidskih pokojnin, urejanju kopališč s potrebnimi dvigali na slovenski obali in podobno.

V letošnjem letu je izvajalec osebne asistence postalo tudi DP jugozahodne Štajerske, ki si želi da čim več članov izkoristi to pravico in se pridruži programu. Z zaključnim govorom predsednika društva in upanjem, da se čimprej uredi zdravstvena situacija, da nam bo zopet omogočeno druženje in vse ostale socialne, športne, kulturne in še kakšne aktivnosti, se je redni zbor zaključil.

Aleš Povše