Upravni odbor

ČETRTA REDNA SEJA NADZORNEGA ODBORA

V petek 01.03.2024 smo se v prostorih našega društva sestali člani nadzornega odbora na 4. redni seji, v sestavi Janez Hudej predsednik, Igor Jeranko in Srečko Vodeb člana. Prisotna sta bila tudi vodja programa osebna asistenca Simon Gračnar in predsednik društva Matej Lednik.

To je bila zadnja seja nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2020-2024. Predsednik NO je vse prisotne opomnil, da bodo poslovanje društva pregledali tudi revizorji, da bo NO na tej seji pregledoval nerevidirana poročila in, da bo potrebna še ena seja NO na kateri bo obravnaval revidirana poslovna poročila.

NO Odbor je izvedel sejo po naslednjem dnevnem redu.

  1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov zapisnika NO iz dne  24.02.2023
  2. Obravnava poročila o popisu sredstev in obveznosti-inventura za leto 2023
  3. Pregled poslovnih knjig za leto 2023
  4. Nerevidirano Poslovno poročilo društva za leto 2023
  5. Disciplinsko poročilo za leto 2023
  6. Razno

Uvodoma je predsednik NO predstavil dnevni red seje in ugotovil, da so prisotni vsi člani NO.

Predsednik NO je podal pregled zapisa zapisnika in realizacijo sklepov 3. redne seje NO z dne 24.02.2023. Ugotovljeno je bilo, da je zapis zapisnika verodostojen, pri pregledu realizacije sklepov pa je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani.

Predsednik NO Janez Hudej in predsednik društva Matej Lednik sta seznanila NO z nerevidiranim Vsebinskim in finančnim poročilom društva za leto 2023. Finančno poročilo s prikazom prihodkov in odhodkov so izdelali v računovodskem servisu. Izkaz nerevidiranega poslovnega izida prikazuje presežek prihodkov nad odhodki višini 2.927,53 €.

V nadaljevanju je NO pregledal poslovno dokumentacijo za leto 2023.

Nadzorni odbor se je seznanil tudi z zapisnikom inventurne komisije z dne 26.02.2024 in pregledal tudi seznam osnovnih sredstev, ki jih je popisna komisija označila za odpis. Nadzorni odbor je ocenil, da je inventura za poslovno leto 2023 opravljena v skladu s 26. členom Zakona o društvih in SRS 33 ter izkazuje resnično stanje osnovnih sredstev, obveznosti do dobaviteljev, terjatev do kupcev ter stanja na TRR in blagajni na dan 31.12.2023.

V razpravo se je vključil tudi Simon Gračnar, vodja osebne asistence, ki je podal osnovne informacije o izvajanju programa osebne asistence kot je število uporabnikov, število zaposlenih in finančno poslovanje programa.

Nadzorni odbor društva pri pregledu poslovanja Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske za leto 2023 ni ugotovil nobenih nepravilnosti v njegovem poslovanju in ugotavlja, da je bilo poslovanje Društva paraplegikov JZŠ v letu 2023 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi SRS-33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Ugotavlja tudi, da je delovanje društva v skladu s Statutom društva in Zakonom o društvih (ZoD). Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da se na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, lahko sestavi  nerevidirano letno poročilo in potrjuje izid poslovanja za poslovno leto 2023 in sicer presežek prihodkov nad odhodki višini 2.927,53€, ki ga izkazuje nerevidiran poslovni izid društva.

Nadzorni odbor v letu 2023 ni obravnaval nobenega disciplinskega primera.

Janez Hudej

Dodaj odgovor