Upravni odbor

DRUGA SEJA NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA

Nadzorni odbor društva je nadzorni in disciplinski organ društva. Ima tri člane in dva namestnika. Naloge in pooblastila nadzornega odbora društva so zelo obširna in odgovorna. Njegova glavna naloga je, da nadzira in spremlja delo predsednika, namestnika predsednika in upravnega odbora, nadzira finančno in materialno poslovanje društva ter preverja računovodske in knjigovodske izkaze o poslovanju društva. Nadzorni odbor (NO) v Sestavi Janez Hudej predsednik in Franc Ivenčnik ter Srečko Vodeb člana je bil izvoljen na občnem zboru 07. marca leta 2020. Nadomestna člana sta Radosav Matić in Igor Jeranko.

Prvo sejo je NO imel 08. marca leta 2021, drugo sejo pa je NO imel 21.02.2022, ko je pregledal poslovno dokumentacijo za leto 2021. Z vsebino dokumentacije je predsednik nadzornega odbora bil seznanjen že med letom, ko je mesečno preverjal prilive in odlive sredstev in njihovo namensko porabo. Predsednik je bil tudi povabljen na vse seje upravnega odbora, zato je bil seznanjen tudi z njegovim delom in delom predsednika in namestnika. Na drugi seji se je NO seznanil z zapisnikom inventurne komisije z dne 14.02.2022 ter z Vsebinskim in finančnim poročilom, ki so ga izdelali v računovodstvu in Poslovnim poročilom predsednika društva, Mateja Lednika. NO pri pregledu poslovanja Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske za leto 2021 ni ugotovil nobenih nepravilnosti v njegovem poslovanju.

Poslovanje Društva paraplegikov JZŠ v letu 2021 je bilo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi posebej še SRS-33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Delovanje društva je bilo v skladu s Statutom društva in Zakonom o društvih (ZoD). NO je ugotovil, da na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, lahko predsednik sestavi letno poročilo. Potrdil je izid poslovanja in poslovno poročilo za leto 2021. Nadzorni odbor v letu 2021 ni obravnaval nobenega disciplinskega primera.

Janez Hudej